352688473

Giovanni Colazza

A Beavatásról

Rudolf Steiner „Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez?” c. művének gyakorlatából

Giovanni Colazza az Olasz Antropozófiai Társaság első vezetője – egy Tanítvány, aki egy előadássorozat keretében bemutatja barátainak az Új Idők Mesterének a „Hogyan jutunk a Magasabb Világok megismeréséhez?” című univerzális érvényű művét, melyet a megismerésre és szabadságra áhító individuumoknak írt. Colazza az alapmű számos témáját mélyíti el.


1900.- Ft.

290097082

Rudolf Steiner

A János-evangélium

Hamburgi előadásaiban Steiner a János-evangélium 14 kezdősorából indulva – melyek az olvasót rögtön a Logosz fejlődésének kozmikus dimenziójába emelik – az Én kozmikus útját követi egészen földi megtestesüléséig. Különösen megvilágosítóak az atlantiszi és az atlantiszutáni korok, a Lázár-esemény témái, melyek a Szűz-Szófiáfal kapcsolatos imaginációkban kulminálnak.


3200.- Ft.

566285127

Rudolf Steiner

A szellemi világ küszöbe

„Ebben az írásban aforisztikus formában nyújtunk néhány tájékoztatást a világ és az emberi lényiség azoknak a részeire vonatkozólag, amiket akkor látunk meg, amidőn a szellemi megismerés átlépi a határt, amely az érzéki világot a szellemi világtól elválasztja. Sem rendszeres bemutatásra, sem bármilyen vonatkozásban teljességre nem törekszik, hanem szabad módon kísérli meg néhány szellemi élmény leírását.”


1600.- Ft.

436369303

Massimo Scaligero

A Fény

Bevezetés a teremtő imaginációba

„A fény, ami a dolgokat megvilágítja, szimbólum csupán. Azon a ponton, hogy meglátná a fényt, az ember elveszti. Ez az elvesztése az, amit fénynek lát. Az a fény, amit látni vél, az a fény, amely látása számára semmisül meg. Mindig azon a ponton van, hogy meglássa a fényt: ezért a dolgokat látja. [...]A gondolatnak önmaga gondoló tudatának kell lennie, azon felül, hogy dolgok gondolata: meg kell szabadulnia, hogy az érzéki által elébe rakott határok ellenére is teremtő lehessen.”


2400.- Ft.

963298744

Rudolf Steiner

A földfejlődés szellemi-valós háttere

A Berlinben 1911 október 31 és december 5 között tartott előadásokban Steiner az Égi Hierarchiák­kal kapcsolatos ismereteket mélyíti el – a Dionysios Aeropagita, az első keresztény ezoterikus iskola alapítója és Pál apostol tanítványa megmutatta irány szerint – melyeket már a Geheimwissenschaft c. könyvében felvázolt. Ebben a műben az előadó a jobban kiemeli eme Lényiségek cselekede­teit, adományait, bölcsességét, szeretetét, amelyek a jelenlegi Földet megelőző fejlődési fokokat jelle­mezték, a hallgató, olvasó meditatív figyelmét a Golgothai Eseményre irányítva: a földi és kozmikus fejlődés központi elemére, amely gyökeresen megváltoztatja a Fényeket és a sorsokat, elsőként Pálét a damaszkuszi úton.


1700.- Ft.

491639523

Rudolf Steiner

Az új Ízisz, az isteni Szófia keresése

(Karácsonyi előadások)

A négy előadásban érezhető a karácsonyi ünnepek hangulata, melyeket a szerző művészien köt össze Ízisz és Ozírisz misztériumával, a kozmikus eseményekkel és azok hatásával a természet birodalmaira. Érinti a reinkarnációk és a karmák misztériumát, és mindenekelőtt a Napkeleti bölcsek és a pásztorok vonatkozásában, akik a szoláris születést kontemplálták.


1600.- Ft.

335688523

Massimo Scaligero

Grál

Tanulmány a Sacro Amore Misztériumáról

Amint Scaligero is rámutat, ez az írás csak egy tanulmány óhajt lenni... Mellyel, az ember kozmikus történetét újrajárva, a bibliai nyelvezet, az orientalista ismeretek és a herme­tikus Tradíció segítségével, a szerző elvezeti az olvasót a Pár, és az új, a Grál szerinti „egyesülés” misztériumá­nak szí­vébe. A szöveg szükségszerűen felébreszti a tartalom iránti lelkesedést, melynek megértése olyan medita­tív olvasást előfeltételez, amely a lealacsonyodásból egy abszolút ideál irányába vezet ki.


2400.- Ft.

735842295

Rudolf Steiner

Rózsakeresztes szellemtudomány

Budapesti előadások

Ezeket az előadásokat éppen Magyarországon, Budapesten tartotta az új idők Mestere, ahol szellemi látása a hely Fényeivel találkozott, az ember kozmikus és a Golgotai Eseményben kulmináló történetének hatalmas képeiként nyilatkozva meg. A tíz előadást megelőzte az európai Teozófiai Társasághoz intézett beszéde, mely Budapesten ülésezett akkor, ahol a szerző, mint mindig teljesen önállóan, a német szekciót képviselte, kevéssel kilépése előtt.


2500.- Ft.

720709225

Rudolf Steiner

Érzéki világ és szellemi világ

A hat, igen lényeges megfigyeléseket tartalmazó előadás, a lélek azon magatartásformáinak leírásával kezdődik, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a szellemi világ felé fordulhassunk: a csodálat és a tisztelet mindaz iránt, ami az érzékek világában isteni, képesek az érzéki korláton túl vezetni. Így vezetnek el ezek az előadások is a szellemi világokban tapasztaltak leírásához.


2200.- Ft.

105040775

Rudolf Steiner

Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez?

A Szellemtudomány egyik alapművét szerzője az emberi fejlődésnek a magasabb világok megértése céljából történő tanulmányozásaként határozta meg. Egy olyan módszert ismertet mely szabad megismeréshez vezet, amelyet párhuzamosan erkölcsi fejlődés kísér. A szöveg meditációs gyakorlatokat és számos gyakorlati tanácsot tartalmaz.


2400.- Ft.

141554391

Massimo Scaligero

Gyógyulás a Gondolattal

Amint szerző rámutat, a mai ember „a gyógyulás útján lévő beteg”, ugyanis tudattalanul egy olyan gondolkodást használ, amely az érzékekhez kötött; ezek az agynak csak a tények ásványi megjelenését közvetítik, s ilyen értelemben ez a gondolkodás hiányos és beteggé tesz. Ezzel szemben egy szabad és így gyógyítani képes, mert az Életet, a Fényt, a Gyógyulást gondolni tudó gondolkodást mutat meg.


2400.- Ft.

630835508

Massimo Scaligero

A Gondolat mint Anti-Matéria

Nincs olyan fizikai tárgy vagy lény, mely ne lett volna előzőleg „kigondolva”, „gondolt” – éppezért ne lehetne bensőnkben gondolkodás és eszmék révén újra felépíteni: ilyen értelemben nincs semmi materiális, ami ne járna együtt a szellemivel. Egy társadalom fizikai egyénekből áll, akik gondolatokat hordoznak, vágyakat, akaratot és karmát: ilyen értelemben egy társadalom nem tekinthető materiális, még kevésbé mechanikus organizmusnak. Ebben a szövegben Scaligero ilyen témákban mélyed el a steineri irány szerint, mindenekelőtt a „Társadalmi hármastagozódás”-ra utalva, melynek megvalósítása ma halaszthatatlan és lehetséges. Miként az emberi organizmusban valóság a háromosztatúság (fej-gondolkodás, mellkas-érzés, végtagok és anyagcsere-akarat): minél egészségesebb az, annál egészségesebb az ember és a társada­lom. Aki erről vagy megvalósításáról lemond, az érzékektől szabad gondolkodástól azt a képességet vitatja el, hogy a jelen kor kérdéseit megválaszolja, a problémákat megoldja, a társadalmat meggyógyítsa.


2400.- Ft.

752606918

Rudolf Steiner

Pedagógiai tanulmányok I.

Szabad iskola és a társadalmi hármas tagolódás

A megvalósítható és megvalósítására váró társadalmi hármas tagolódás az oktatásügyre vonatkoztatva.

A gyermek nevelése szellemtudományi szempontból

A könyv az ember finom felépítésének leírásából kiindulva a gyermek fejlődését követi nyomon, az egészséges nevelést elősegítendő.

Az emberi temperamentumok titka

Az emberi temperamentumok megismeréséhez nélkülözhetetlen a kötet, ahol ez szükséges, gyakorlati tanácsokat is tartalmaz, kiegyensúlyozandó az egyes esetekben tapasztalható túl- vagy alulműküdéseket.

A Waldorf-iskola pedagógiai alapja

A Waldorf-„módszer” rövid leírása.


2400.- Ft.

798019238

Rudolf Steiner

Egy út az ember önmegismeréséhez

Nyolc meditációban

Steiner jelen műve nyolc meditációból áll, melyek mindegyike egy bizonyos témát mélyít el, és amelyek figyelmes olvasása – amely már önmagában is meditációnak tekinthető – bizonyos szempontból egy út, a világ szellemi szemléletének egyik útja.


A kiadvány jelenleg sajnos nem kapható

923875503

Rudolf Steiner

A magasabb megismerés fokai

A Szellemtudomány egyik alapvető műve, a „Hogyan jutunk a Magasabb Világok Megismeréséhez?” c. könyv, először folyóiratcikkek formájában jelent meg. Ezek folytatásaként indult az a cikksorozat, mely a Szerző szándéka szerint, egy második kötetben jelent volna meg összegyűjtve. Ez azonban Steiner munkája és előadói tevékenysége miatt meghiúsult, így csak az első néhány cikk készült el, ezek jelentek meg egybegyűjtve a hirtelen félbemaradt kötetben.


1100.- Ft.

611047345

Rudolf Steiner

Egy szellemtudományi fiziológia

Prágai előadások

A „Prágai előadások” néven is ismert nyolc előadást Steiner 1911 március 20. és 28. között tartotta meg az „alkimisták városában”, ahol a megjelent orvosok és ezoteristák felkérésére módja nyílt felvázolni a naprendszer bolygói és az emberi test, a mikrokozmosz között fennálló összefüggéseket.


2000.- Ft.

783786746

Massimo Scaligero

A meditáció gyakorlati kézikönyve

A kötet azoknak nyújt iránymutatást és meditációkat, akik a belső tisztánlátást kívánják megvalósítani és a Szellemre föltekintve a modern világban élni.


1600.- Ft.

416011429

Rudolf Steiner

A tudati lélek korának történelme

Történelmi szimptomatológia

Rudolf Steiner kilenc, Dornachban 1918 október 18 és november 3 között tartott előadása. A szerző olyan történelmi eseményeket jár körül, amelyek az Ént magában hordozó tudati léleknek a modern emberben történő megjelenésének „szimptómái”, az azt megelőző gyötrelmek.


2000.- Ft.

870288293

Rudolf Steiner

„A színek a fény tettei...”

Egy szellemi színtan felé

A szerző Goethe tudományos munkáival kapcsolatos és természettudományi kurzusaiból válogatott részleteket tartalmaz a kötet. E részletek az olvasó figyelmét ráirányítják a Fény és a színek kölcsönhatására és összefüggéseire a goethei világszemlélet szerint.


1100.- Ft.

266233577

Massimo Scaligero

Beavatás és Tradíció

Rövid esszé, melyben a szerző a Tradíció útjait vizsgálja, egészen mai, aktuális életének felfedezéséig, egészen a Szent Grál kontemplálásáig.


950.- Ft.

831189944

Rudolf Steiner

Nevelőművészet

A tanítás metodikája és a nevelés életfeltételei

A stuttgarti „Freie Waldorfschulében” 1924 április 7. és 13. között tartott öt előadás. A kötet bővelkedik gyakorlati útmutatásokban és azt a hevületet, lelkesedést és reményt sugározza, melyeket Steiner az egészséges individuumokat előkészítő iskola iránt érzett.


1300.- Ft.

317946232

Rudolf Steiner

A Napkelet és a Kereszténység misztériumai

Parsifal és Amfortas

E négy előadás az ember szellemi és lelki útját mutatják be, különös figyelemmel Zarathusztra és Hermész Triszmegisztosz beavatásaira, hogy végül eljussanak a Parsifal és Amfortas alakjaival kapcsolatos megfigyelésekhez.


1250.- Ft.

701616733

J.V. Andreae-Rudolf Steiner

Christian Rosenkreutz Kémiai Menyegzője

Christian Rosenkreutz Kémiai Menyegzője

A „Kémiai menyegzőket” Steinernek egy a fő szöveg történetét leíró, lényeges aktuális témákat megvilágító írása követi.

A Rózsakeresztes Kereszténység

Christian Rosenkreutz alakjával és a rózsakeresztes úttal foglalkozó írás.

Christian Rosenkreutz Kémiai Menyegzője, 1459. év

Az alapvető alkímiai szöveg Christian Rosenkreutz allegorikus-beavatási útját beszéli el, aki egy alkímiai menyegzőre hivatalos. A behatóbb tanulmányozás a szövegben ma is érvényes gyakorlati iránymutatásokat fedez fel.


A kiadvány jelenleg sajnos nem kapható

974590995

Rudolf Steiner

Filozófia és antropozófia

Steiner ebben az 1908-ban, Stuttgartban tartott előadásában a görög filozófia fogalmainak a skolasztikában történt újra-fölfedezését mutatja be, majd e fogalmak segítségével jut el az igazi gondolkodásban megtapasztalható és élő, igazi Énhez.


1100.- Ft.

442821309

Massimo Scaligero

Értekezés az élő gondolatról – szerző életrajzával bővítve

„Az Én, akinek mondja magát az ember, nem lehet az Én, hacsak nem az élő gondolatban: ezt nem ismeri még. Csak a gondoltat, vagyis a tükrözött gondolatot ismeri, nem tudja azonban, hogyan ismeri meg. Gondolnia kell előbb, hogy megismerje a saját gondolatát: nem ismeri a gondolkozást.”


1450.- Ft.