Rudolf Steiner: A szellemi világ küszöbe

„Ebben az írásban aforisztikus formában nyújtunk néhány tájékoztatást a világ és az emberi lényiség azoknak a részeire vonatkozólag, amiket akkor látunk meg, amidőn a szellemi megismerés átlépi a határt, amely az érzéki világot a szellemi világtól elválasztja. Sem rendszeres bemutatásra, sem bármilyen vonatkozásban teljességre nem törekszik, hanem szabad módon kísérli meg néhány szellemi élmény leírását.”

1600.- Ft

Massimo Scaligero: A Fény

Bevezetés a teremtő imaginációba

„A fény, ami a dolgokat megvilágítja, szimbólum csupán. Azon a ponton, hogy meglátná a fényt, az ember elveszti. Ez az elvesztése az, amit fénynek lát. Az a fény, amit látni vél, az a fény, amely látása számára semmisül meg. Mindig azon a ponton van, hogy meglássa a fényt: ezért a dolgokat látja. [...]A gondolatnak önmaga gondoló tudatának kell lennie, azon felül, hogy dolgok gondolata: meg kell szabadulnia, hogy az érzéki által elébe rakott határok ellenére is teremtő lehessen.”

2400.- Ft

Rudolf Steiner: A földfejlődés szellemi-valós háttere

A Berlinben 1911 október 31 és december 5 között tartott előadásokban Steiner az Égi Hierarchiák­kal kapcsolatos ismereteket mélyíti el – a Dionysios Aeropagita, az első keresztény ezoterikus iskola alapítója és Pál apostol tanítványa megmutatta irány szerint – melyeket már a Geheimwissenschaft c. könyvében felvázolt. Ebben a műben az előadó a jobban kiemeli eme Lényiségek cselekede­teit, adományait, bölcsességét, szeretetét, amelyek a jelenlegi Földet megelőző fejlődési fokokat jelle­mezték, a hallgató, olvasó meditatív figyelmét a Golgothai Eseményre irányítva: a földi és kozmikus fejlődés központi elemére, amely gyökeresen megváltoztatja a Fényeket és a sorsokat, elsőként Pálét a damaszkuszi úton.

1700.- Ft

Rudolf Steiner: Az új Ízisz, az isteni Szófia keresése

(Karácsonyi előadások)

A négy előadásban érezhető a karácsonyi ünnepek hangulata, melyeket a szerző művészien köt össze Ízisz és Ozírisz misztériumával, a kozmikus eseményekkel és azok hatásával a természet birodalmaira. Érinti a reinkarnációk és a karmák misztériumát, és mindenekelőtt a Napkeleti bölcsek és a pásztorok vonatkozásában, akik a szoláris születést kontemplálták.

1600.- Ft

Massimo Scaligero: Grál

Tanulmány a Sacro Amore Misztériumáról

Amint Scaligero is rámutat, ez az írás csak egy tanulmány óhajt lenni... Mellyel, az ember kozmikus történetét újrajárva, a bibliai nyelvezet, az orientalista ismeretek és a herme­tikus Tradíció segítségével, a szerző elvezeti az olvasót a Pár, és az új, a Grál szerinti „egyesülés” misztériumá­nak szí­vébe. A szöveg szükségszerűen felébreszti a tartalom iránti lelkesedést, melynek megértése olyan medita­tív olvasást előfeltételez, amely a lealacsonyodásból egy abszolút ideál irányába vezet ki.

2400.- Ft

Rudolf Steiner: Rózsakeresztes szellemtudomány

Budapesti előadások

Ezeket az előadásokat éppen Magyarországon, Budapesten tartotta az új idők Mestere, ahol szellemi látása a hely Fényeivel találkozott, az ember kozmikus és a Golgotai Eseményben kulmináló történetének hatalmas képeiként nyilatkozva meg. A tíz előadást megelőzte az európai Teozófiai Társasághoz intézett beszéde, mely Budapesten ülésezett akkor, ahol a szerző, mint mindig teljesen önállóan, a német szekciót képviselte, kevéssel kilépése előtt.

2500.- Ft

Rudolf Steiner: Érzéki világ és szellemi világ

A hat, igen lényeges megfigyeléseket tartalmazó előadás, a lélek azon magatartásformáinak leírásával kezdődik, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a szellemi világ felé fordulhassunk: a csodálat és a tisztelet mindaz iránt, ami az érzékek világában isteni, képesek az érzéki korláton túl vezetni. Így vezetnek el ezek az előadások is a szellemi világokban tapasztaltak leírásához.

2200.- Ft

Rudolf Steiner: Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez?

A Szellemtudomány egyik alapművét szerzője az emberi fejlődésnek a magasabb világok megértése céljából történő tanulmányozásaként határozta meg. Egy olyan módszert ismertet mely szabad megismeréshez vezet, amelyet párhuzamosan erkölcsi fejlődés kísér. A szöveg meditációs gyakorlatokat és számos gyakorlati tanácsot tartalmaz.

2400.- Ft

Massimo Scaligero: Gyógyulás a Gondolattal

Amint szerző rámutat, a mai ember „a gyógyulás útján lévő beteg”, ugyanis tudattalanul egy olyan gondolkodást használ, amely az érzékekhez kötött; ezek az agynak csak a tények ásványi megjelenését közvetítik, s ilyen értelemben ez a gondolkodás hiányos és beteggé tesz. Ezzel szemben egy szabad és így gyógyítani képes, mert az Életet, a Fényt, a Gyógyulást gondolni tudó gondolkodást mutat meg.

2400.- Ft

Massimo Scaligero: A Gondolat mint Anti-Matéria

Nincs olyan fizikai tárgy vagy lény, mely ne lett volna előzőleg „kigondolva”, „gondolt” – éppezért ne lehetne bensőnkben gondolkodás és eszmék révén újra felépíteni: ilyen értelemben nincs semmi materiális, ami ne járna együtt a szellemivel. Egy társadalom fizikai egyénekből áll, akik gondolatokat hordoznak, vágyakat, akaratot és karmát: ilyen értelemben egy társadalom nem tekinthető materiális, még kevésbé mechanikus organizmusnak. Ebben a szövegben Scaligero ilyen témákban mélyed el a steineri irány szerint, mindenekelőtt a „Társadalmi hármastagozódás”-ra utalva, melynek megvalósítása ma halaszthatatlan és lehetséges. Miként az emberi organizmusban valóság a háromosztatúság (fej-gondolkodás, mellkas-érzés, végtagok és anyagcsere-akarat): minél egészségesebb az, annál egészségesebb az ember és a társada­lom. Aki erről vagy megvalósításáról lemond, az érzékektől szabad gondolkodástól azt a képességet vitatja el, hogy a jelen kor kérdéseit megválaszolja, a problémákat megoldja, a társadalmat meggyógyítsa.

2400.- Ft